Vzdelávanie v oblasti klímy
a adaptačné opatrenia v Gymnáziu
sv. Jána Zlatoústeho, Humenné

Šípka dole

Hlavné aktivity projektu

A. Hlavné aktivity projektu

Hlavným výstupom projektu Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho Humenné je implementácia minimálne štyroch vyučovacích hodín (vo vybraných predmetoch ), venovaných téme prevencii povodní a sucha, do učebných osnov našej školy. Školské osnovy budú vytvárať podmienky na zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti zmeny klímy a realizované opatrenia prispejú ako príklad v boji proti povodniam a suchu.

B. Realizácia aktivít a adaptačných opatrení pre splnenie výstupných indikátorov

  • 83% areálu našej školy bude po inštalácii zberných nádob, odpojených od dažďovej kanalizácie
  • v okolí školy vysadíme 12 stromov a zrevitalizujeme školský areál (výsadba trávy a kvetov)
  • zriadením projektovej web stránky, tlačou letákov, organizáciou verejných podujatí (napr. Deň vody), chceme informovať širokú verejnosť o vážnej téme – prevencii povodní a sucha

Identifikačné údaje

Názov projektu:
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho Humenné

Číslo projektu:
ACC03049

Správca programu:
Úrad vlády Slovenskej republiky

Názov programovej oblasti:
Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom

Cieľ projektu:
Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

Programový slogan:
Program SK02 – Prispôsobenie sa zmene klímy – oficiálny slogan: „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

Všeobecný slogan:
„Granty EHP a Nórska – Aj fondy môžu byť jednoduché“ – „Grants can be simle“

Slogan zdôrazňujúci bilaterálnu dimenziu spolupráce s donorskými štátmi:
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“ – „Cooperation with common values“

Začiatok realizácie projektu:
jún 2014

Termín ukončenia projektu:
apríl 2016

Komponent / opatrenie:
Modré školy – Blue Schools

Prijímateľ:
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, 06601 Humenné

Financovanie projektu:
Projektový grant je vo výške 39 630 eur

Cieľové skupiny:
deti, študenti, mimovládne organizácie

Partneri projektu

Podujatie realizované z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Dokumentácia k projektu

Zhrnutie projektu Deň vody

Realizáciou projektu chceme prispieť k riešeniu klimatických zmien v našom regióne na lokálnej úrovni. Realizáciou projektu sa zabezpečí zachytávanie a využitie dažďovej vody v na to určených kontajneroch a tým nazaťažíme odtokovou vodou životné prostredie, kde zároveň dôjde k úspore pitnej vody. Ďalšou aktivitou projektu je príprava učebných osnov a vzdelávanie žiakov v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia, prepojeného na praktickú časť, vktorej prebehne aktivita výsadby stromov a revitalizácie areálu školy, za pomocižiakov, pedagogického personálu a rodičov.

Kontakt

Kontaktné údaje

Gymnázium
sv. Jána Zlatoústeho Humenné
Lesná 28, 066 01 Humenné

tel.: +421 57/ 778 33 98
web: www.gjzhe.edupage.org
email: skola@gjzhe.svcmi.sk

Kontaktný formulár